KATOWICE sierpień 2017

1. Jak długo trwa kadencja Prezesa Sądu Najwyższego? (6 lat)
2. Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji? (Komendant Główny Policji)
3. Kto powołuje/odwołuje Komendanta Głównego Policji? (Minister Właściwy ds. Wewnętrznych i Administracji)
4. Kto określa umundurowanie policji, zasady i sposób noszenia umundurowania? (Minister Właściwy ds. Wewnętrznych i Administracji)
5. Komu służy Policja? (społeczeństwu)
6. Jakie czynności wykonuje Policja? (operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe)
7. Co jest pojazdem silnikowym? (motor)
8. Kiedy może zostać skrócona kadencja Sejmu?
9. Na jaki czas jest ogłaszany stan klęski żywiołowej? (30 dni)
10. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej? (5 m-cy)
11. Bierne prawo wyborcze do Sejmu. (21 lat)
12. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu.. (21 dni)
13. Prawa łaski nie stosuje się do skazanych przez.. (Trybunał Stanu)
14. Prezydent za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed.. (Trybunałem Stanu)
15. Kto jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie? (wojewoda)
16. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są.. (niezawiśli i nieusuwalni).
17. Kto jest gwarantem Konstytucji? (Prezydent RP)
18. Ile może być miejsc stojących na imprezie masowej podwyższonego ryzyka? (nie więcej niż 25%)
19. Jaki procent podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka stanowią służby porządkowe (50%)
20. Kto kieruje zgromadzeniem? (przewodniczący)
21. Jakie środki przymusu bezpośredniego można użyć wobec kobiety w widocznej ciąży? ( siły fizycznej?)
22. Wobec kogo nie można użyć chemicznych środków przymusu bezpośredniego? (wobec osoby w kaftanie)
23. Jakiego korpusu nie ma w Policji? (korpusu sierżantów)
24. Czy w trakcie mobilizacji można odwołać się od powołania do wojska i u kogo?
25. Organy Sejmu (Prezydium Sejmu, Marszałek Sejmu, Konwent Seniorów, komisje sejmowe)
26. Na podstawie czego prowadzona jest firma ochroniarska? (koncesji)
27. Organ wykonawczy powiatu. (Rada Powiatu)

W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przejść przez jezdnię


Dla ogólnej orientacji polecam przeczytać Konstytucję oraz przejrzeć pytania, które krążą na tej stronie i wspomniane 315 pytań.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

PILA 26.08

by MJ
(PL)

1. Na jakiej drodze nie wolno cofac
2. Czy dziecko do lat 7 moze chodzic samo po drodze
3. Jakich drog NIE przewiduje kodeks drogowy
4. Kto przewodzi zgromadzeniu
5. Czego nie wolno policjantowi

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Z poprzedniego roku, które zapamiętałem

1. Do czego używa się kajdanek?
2. Ile osób trzeba by można było mówić o zgromadzeniu?
3. Kto w imieniu prezydenta jest zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju?
4. Co musi zapewnić organizator meczu/imprezy masowej?
5. Kto w myśl ustawy, jest pracownikiem ochrony fizycznej?
6. Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż?
7. Gesty kierującego ruchem policjanta mają pierwszeństwo nad?
8. O czym orzeka Trybunał Konstytucyjny?
9. Z ilu posłów składa się sejm?
10. Kandydat na prezydenta może zostać ponownie wybrany?
11. Ile trwa kadencja prezesa sadu najwyższego?
12. Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
13. Przełożony może wydłużyć okres służby przygotowawczej policjanta, jeśli przerwa w odbywaniu służby jest większa niż?
14. Ile czasu może minąć od daty zarządzenia wyborów przez marszałka sejmu do dnia wyborów w przypadku opróżnia urzędu prezydenta rp?
15. Kto nie jest organem gminy?
16. Z jakich służb składa się policja?
17.Umowa międzynarodowa ma moc?
18. Postępowanie sądowe w Polsce jest co najmniej?
19. Kto może wnosić poprawki do ustawy?
20. Kto może zarządzić referendum ogólnokrajowe?
21. Kto jest odpowiedzialny za pobór ochotniczy w czasie wojny?
22. Kto wydaje decyzję o użyciu oddziałów straży granicznej w przypadku sytuacji kryzysowej?
23. Katastrofą naturalną może być?
24. Na czym polegać mogą świadczenia rzeczowe w czasie sytuacji kryzysowej?
25. Media są zobowiązane publikować informacje na temat sytuacji kryzysowej, gdy odpowiedni organ ich o to?
26. Policjant, w czasie wolnym od służby nie może?
27. Jeżeli samochód zepsuje się na autostradzie, to w jakiej odległości ustawiamy trójkąt?
28. Kto wprowadza stan wyjątkowy?
29. Ilu posłów może wyrazić ministrowi wotum nieufności?
30. Budżet państwa jest uchwalany w postaci?
31. Co należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?
32. Organem odpowiedzialnym za wymiar sprawiedliwości w Polsce jest m.in.?
33. Jaki uprawnienia przysługują pracownikowi ochrony na miejscu imprezy masowej?
34. Skrócenie kadencji sejmu może nastąpić gdy?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test wiedzy

by Piotrek
(Legnica)

1. Władzę wykonawczą w sołectwie wykonuje?
2.W jakiej odległości na autostradzie ustawia się trójkąt ostrzegawczy od pojazdu?
3. Budżet gminy ustala?
4. Prezydent za naruszenie konstytucji staję przed?
5. Jaki korpus nie występuje w Policji?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

zapamiętane

by pejter
(katowice)

- najważniejsze prawo w Polsce
- kto odwołuje stan wyjątkowy
- kto to jest ochroniarz
- kiedy organizator imprezy zwraca się do Policji o pomoc
- kto powołuje straż gminną
- uprawnienia strażnika miejskiego
- jak i czy odpłatnie stacja tv ma informować o klęskach żywiołowych
- uprawnienia ochrony
- odległość trójkąta na autostradzie

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TWO 23.10

by Andrzej

Kto powołuje Przewodniczącego Sądu Najwyższego?
Od jakiej liczby ludzi zaczyna się impreza masowa o podwyższonym ryzyku?

Wybory Prezydenta RP zarządza:

Marszałek Sejmu;
Prezes Rady Ministrów;
Państwowa Komisja Wyborcza;

Kto organizuje pracę Rady Gminy?
Jakie uprawnienia ma Strażnik Miejski?
Czas służby na okres próbny?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania Grudzień 2016

by Damian

Cały czas warto postudiować pytania z zakresu Sejmu, Senatu, Rady Ministrów,.

Dodatkowo pytania, które zapamiętałem:

1. Ile jest okręgów wyborczych w Polsce
2. Kiedy można użyć pałki policyjnej a kiedy nie można jej użyć
3. Kiedy można użyć kasku ochronnego a kiedy nie można
4. Kim jest zgodnie z ustawą pracownik ochrony
5. Organami Sejmu jest
6. Wyborcy mogą zgłaszać sprzeciw na przeprowadzenie wyborów zgodnie z ustawą i tutaj różne sądy
7.Pytanie o alkohole na imprezie masowej
8. Kolumny pieszych i pojazdów osobowych oraz odstępy od nich

Potwierdzam,że spośród wszystkich pytań w necie nie warto się uczyć pytań z lat poprzednich ponieważ pytania są zmieniane. Czytajcie podstawowe ustawy . Pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Straż Gminna

by Anonim
(Katowice)

TEST TWO zdawałem w Katowicach , było myślę około 10 pytań z poza tych ogólnie dostępnych.To co udało mi się zapamiętać.

- Kto może powołać Straż Gminna.

- Kto może rozwiązać Straż Gminna.

- CO mogą Strażnicy Gminni.

- Kto moze skierowac zapytania do Trybunalu Konstytucyjnego w sprawach zwiazanych z Sadami.

-Ile miejsc stojacych maxymalnie moze byc na meczu(procentowo).

- Jaki stosunek ochrony do uczestników imprezy podwyzszonego ryzyka ma byc.

- Co to jest zgromadzenie ( Nowa ustawa i sie zmienil zapis)

- Na podstawie czyjego rozporzadzenia moze byc przedluzony czas kleski zywiołowej.

Ogólnie test na spokojnie przewaznie dwie odpowiedzi mozna wykluczyc odrazu. Mialem drugi wynik z dnia najwiecej osób mialo miedzy 20 a 30 punktów. Pozdrawiam i powodzenia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test z soboty

co to jest skrzyżowanie? kierujący pojazdem nie może? kto powołuje komendanta głównego Policji? na jaki czas jest wprowadzony stan wyjątkowy? tyle zapamiętałem na tą chwilę jeżeli coś mi sie przypomni to zaraz dodam...bo mimi wszystko jakis stres temu towarzyszy....pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytanie TWO z roty ślulbowania

by Ala
(Śląsk)

Miałam kiedyś pytanie na TWO dotyczące roty ślubowania a dokładnie: według słów roty ślubowania "... strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem życia..." i pytanie było właśnie o to NARAŻENIE ŻYCIA.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TWO Katowice 22.04.17

by ZxC
(Polska)

1. ile procent miejsc siedzących w stosunku do ogolenej liczby na stadionie.
2. prosent służb porzadkowych na meczu podwyższonego ryzyka.
3. kiedy nie wolna użyć gazy wobez zatrzymanego.
4. wobec kogo nie można użyć środków przymusu bezpośredniego
5. organy województwa
6. organy wykonawcze gminy.
7. ile lat musi mieć strażnik miejski
8. najważniejszy dokument państwowy.
9. które sądy mogą odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprawdzenia zgodności aktów.
10. po zmierzchu , poza terenem zabudowanym kto powinien mieć odblaski
11. korpusy policji.
12. wymahany wiek do startowania w wyborach do sekmu.
13. czy można się odwołać z w czasie ogólnej mobilizacji w czasie wojny jak tak to do kogo.
14. czy strażnik miejski może przeszukiwać osoby (coś z uprawnieniami).
15. uprawnienia policji.
16. stan kleski żywiołowej na ile dni.
17. kto decyduje o stanie wojny.
18. kto przewodnicy zgromadzeniu
19. zgromadzenie definicja (ile osób ma minimalnie).
20. skrócenia kadencji sejmu kiedy.
21. kto decyduje o sporach kompetencyjnych na szczeblu centralnym Państwa.
22. kto jest organem wykonawczym samorzadku terytorialnego w którym działa straż miejska.
23. pierwszy prezes sądy najwyższego na ile lat wybierany.
24. kto stoi na straży niezawisłości sędziów.
25. przed kim odpowiadają sędziowie trybynału konstytycyjnego ,coś takiego

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania

by Marcin
(Łomźa)

1. Co należy do obowiązków pracownika ochrony? (odpowiedź: wylegitymowanie osoby)
2. Na ile dni wcześniej musi być zgłoszony wniosek o zgromadzeniu?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

test wiedzy

by Patrycja

Podział sił zbrojnych w RP
Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym
W jakiej odległości minimalnej może być pozostawiony samochód na chodniku
kto może być strażnikiem miejskim i było pytanie o wojewodzie ale nie pamiętam co
Kto może pełnić funkcję Posła . A i było pytanie Kiedy można uznać imprezę masową o podwyższonym ryzyku. Tyle pamietem.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Legionowo 1.07.2017

Test wiedzy zaliczony na 37 punktów. :)
Dużo pytan pojawiło się z Ustawy o Policji i z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Lista pytan, które udało mi się zapamiętać:
1. Do czego służą kajdanki?
2. Kto nie może wydać referendum ogólnokrajowego?
3. Definicja pojazdu uprzywilejowanego
4. Kto jest przełozonym wszystkich funkcjonariuszy?

5. Czy 12 latek może wejść na mecz piłki nożnej?
6. Osoby do ilu lat nie mogą wejść na mecz piłki nożnej?
7. Osoba do 7 lat może przebywać na drodze (odp.: pod opieką osoby co najmniej 10 letniej)
8. Kadencja Sejmu rozpoczyna się
9. Prezydent nie może stosować prawa łaski do
10. W czasie pokoju Prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem

11. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonywania ustawy budżetowej?
12. Kto może zostać Strażnikiem Miejskim?
13. Jakich uprawnień nie ma Strażnik Miejski?
14. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej
15. Postępowanie sądowe jest
16. Mandatu posła nie mozna łączyć z
17. Komisję śledczą może powołać Sejm i działa ona na podstawie
18. Ile dni może trwac stan klęski zywiołowej?
19. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków słuzbowych korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w
20.Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada
21. Kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji
22.Policjant nie ma prawa do
23.Ile trwa okres słuzby przygotowawczej?
24. Na mocy Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzedu są
25.Przesłankę pozwalająca uznać imprezę masową za impreze masową podwyższonego ryzyka jest
26. Organami powiatu są
27. Kto przewodniczy zgromadzeniom publicznym?
28.Pytanie odnośnie alkohlu na imprezach masowych. Odpowiedz znajduje się w Ustawie z 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych art. 8a.1

Pozdrawiam i życzę powodzenia :)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

pytania TWO

by Wojtek
(Katowice )

1.w jakiej odległości od przejścia dla pieszych możemy przejść przez ulice odp.80m ,100m , jeśli mamy odpowiednie odblaski na ubraniu
2.jakie wykształcenie i wiek powinien mieć ochroniarz?
3.komu podlega straż miejska i kto ja kontroluje ?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania TWO

Kto kieruje zgromadzeniem?
Jakiego ŚPB można użyć wobec kobiety o widocznej ciąży (tylko techniki obezwładniające)
Na jaki okres wprowadza się stan klęski żywiołowej?
Kto musi wydac zgodę na przedłużenie stanu klęski żywiołowej?
Wobec kogo nie można użyć gazu?
Ile miejsc siedzących może być na stadionie w stosunku do miejsc stojących? ( nie może być mniej niż 75% )
Jakiego korpusu nie ma w szeregach policji?
Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
Co nie jest pojazdem silnikowym?
Komu podlegają sądy i trybunały?
Kto stoi na straży niezawisłości sędziów?
Kto może kandydować do Sejmu? (21 lat)
Kto powołuje straż gminną?
Kto jest organem samorządu terytorialnego?
Jakie czynności wykonuje Policja (Administracyjno-porządkowe)

Generalnie polecam odłożyć wszelkie bazy pytań które gdziekolwiek dostawaliście/kupowaliście i nie tracić na to czasu. Czytanie i jeszcze raz czytanie ustaw. Do bazy pytań też miałem wgląd i powtórzyło się raptem kilka pytań. Goście, którzy byli obryci z bazy pytań łapali po ok 20 - 20 kilka pkt, ja z ustaw mialem ponad 30 więc nie polecam. Nie trzeba ich ryć na pamięć, żeby coś pamiętać. Poczytać 3-4 razy porobić notatki z ważniejszych rzeczy i wszystko siądzie. Powodzenia i pozdro!Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

To co pamietam.

Two w Pile. pamietam pytania : co potrzebuje osoba zajmujaca sie zapewnianiem ochrony obiektow. I odpowiedzi zaswiadczenie pozwolenie i cos jeszcze. Byly pytania o straz miejska ( gminna ) jaki organ ja powoluje .Jakie czynnosci wykonuje Policja. Pytanie z opisu na zasadzie "kto to jest" czyli opis i wybieramy kogo opisuje . Jak długo trwa kadencja pierwszego Prezesa Sądu nie pamietam niestety ktorego :/ . Kilka pytan o administrację i gminy . Pytanie o stan nadzwyczajny. . Na jak dlugo można wprowadzić stan wyjatkowy i Kto go może przedłużyć i za czyja zgodą.

Pytanie o Sejm i Sądy komu podlegają. Ile lat trwa sluzba przygotowawcza Policjanta. Ile lat musi mieć osoba startujaca do Sejmu. Najwyzszy akt i do wyboru Ustawa Konstytucja i coś tam jeszcze. Pytanie o pojazd silnikowy. Pytanie o jakich srodkow policjant moze uzyc przeciwko kobiecie z widoczną ciążą.

Kiedy policjant nie może uzyc srodkow chemicznych i odpowiedzi jak uzyl kaftanu bezpieczeństwa wodnych srodkow sily fizycznej pojazdu sluzbowego . Więcej nie pamietam . Jakies okolo 20 pytan bylo z tej bazy 315 dostepnych w internecie . Pozdrawiam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Witam,te pytania co tutaj ludzie wrzucaja sa pomocne dzisiaj zdobylem 28pkt

by Krystian
(Katowice)

1.Ile %towo moze byc miejsc stojacych na stadionie.
2.kto jest przewodniczacym wszystkich policjantow chodzilo o kom.głownego.
3.kto powoluje komendanta głownego
4.najwazniejszy akt prawny-konstytucja
5.organ wykonawczy w gminie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Piła 23.09 33 punkty

by Sebastian
(Jarocin)

Witam. TWO 23.09.2017 r. Piła. Uzyskałem 33 punkty

Pytanie o pieszego, niby proste ale 4 odpowiedzi mi pasowały.

Samochód z przyczepką - ile może jechać po autostradzie.

Gdy wybuchnie wojna, a jestem przypisany do rezerwy do jakiego
organu mogę się odwołać, bądź też nie mogę się odwołać.

Pytanie o parlament europejski - kto może głosować

Sołtys jest organem -

Trochę pytań o samorządach i ruchu drogowym. Ogólnie spodziewałem się, że będzie łatwiej a pytania były podchwytliwe.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

testy z katowic wrzesien 2017

by www

1. maksymalna szybkość samochodu z przyczepka na autostradzie
2. sołtys jest ? i były odpowiedzi typu uchwałodawczym/wykonawczym sołectwie, gminie itp.
3. Kto to jest ochroniarz?
4. Czy na imprezach masowych o zwiększonej mozlwiosci niebezpieczeństwa można sprzedawac alkohol
5. Czy można sprzedawac alkohol na normalnych impreazach masowych


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Nie kupujcie pytań z internetu!

Kupiłem sobie na pewnej stronie zestaw pytań do TWO, uczyłem się ich jakiś miesiąc i dwa dni przed two zapisałem się tutaj. Wynik jest taki, że nie było żadnego pytania z zakupionych przeze mnie testów, a były pytania które napisano tutaj.

Między innymi:
Jaka powinna być odległość między pojazdami w tunelu.
Ile % może mieć piwo na imprezie masowej.
Coś o tym, czy 7 - letnie dziecko może iść po drodze bez opieki dorosłego w jakichś tam warunkach.
Ile instancji ma sąd.
Ogólnie dużo pytań na temat rządów.
Kto może odwołać prezydenta.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Katowice październik 2017 wersja 161B

1. Pojazdem silnikowym jest:
a) motorower
b) rower z silnikiem elektrycznym
c) pojazd szynowy
d) motocykl - dobra odpowiedź

(Według polskiego kodeksu drogowego to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych)


2. Kto powołuje Komendanta Głównego Policji:
Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Policja wykonuje w ramach swoich obowiązków czynności:
a) administracyjno - porządkowe - dobra odpowiedź
b) dochodzeniowo - porządkowe

4. Czy strażnik miejski zgodnie ze swoimi uprawnieniami może :
a) przeszukiwać bagaże
b) przeszukiwać mieszkania
c) zartzymywać osoby
d) składać wniosek o aresztowanie osoby

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Pytania

by Agnieszka
(Polska)

Dzień dobry, żadne nowe pytania niestety nie przychodzą mi na chwilę obecną do głowy. Pana filmy na yt są super! Pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

pytania z dnia 13/01/18

by pati

1.Kto może utworzyć straż gminną?
2.Kto może pociągnąć posła do odpowiedzialności przed TS
3.Komendant Wojewódzki Policji jest organem (centralnym organem administracji rzadowej) ale tam jeszcze było zespolonej/niezespolonej do wyboru
4.Ile dni Komendant Główny Policji przechowuje dane na temat imprezy masowej: a)1 rok b)4 lata c)30 dni d)5 lat
5.Droga twarda to droga o długości od:20m
6.kask ochronny : zapobieganie autoagresji
7.katastrofa naturalna to : osuwisko ziemi
8.Organizator w treści zawiadomienia o imprezie masowej NIE podaje a)imienia osoby prowadzącej i jego adresu email b)paragrafu na zorganizowanie imprezy i harmonogramu imprezy masowej c i d jakies głupoty
9.Kto sprawuje bezpieczeństwo w województwie a)wojewoda b) marszałek województwa c) wyłącznie Minister obrony narodowej d) minister sprawiedliwości
10. sołtys to organ wykonawczy a)w sołectwie b)w gminie c i d jakies głupoty
11.trójkąt ostrzegawczy na autostradzie :100m
12.kolumna pieszych odstęp : 100m
13.Kogo odpowiada przed TS
14.kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji
15.Policja składa się z : kryminalnej, prewencyjnej itd.

POWODZENIA !

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Katowice, 20.01.2018

by Ada

Jakiego korpusu nie ma w Policji?

A. Szeregowych *
B. Sierżantów
C. Aspirantów
D. Starszych Oficerów


Ile % ogólnej liczby członków imprezy masowej stanowią służby porządkowe? (Pytanie nie do końca tak sformułowane, ale pamiętam, że o % i odpowiedzi)

A. 20% *
B. 30%
C. 40%
D. 50%Sporo pytań było dotyczących Strażników Miejskich typu:
Kto może zostać Strażnikiem Miejskim?
Co może zrobić Strażnik Miejski? (Przeszukać osoby, aresztować itp.)


Pytanie o gospodarstwo, co trzeba mieć: zezwolenie, pozwolenie itd.


Komu podlegają biegli sądowi?

Czym jest zgromadzenie?

Ile trwa służba przygotowawcza Policjanta?

Na ilu letnią kadencję powołuje się Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego?

Znalazło się również pytanie kto jest przełożonym wszystkich Policjantów oraz przerabiane już tutaj pytanie, kto powinien mieć oświetlenie po zmroku na chodniku? Warianty wiadomo - wiekowe + jedno "wszyscy".Jeśli przypomnę sobie coś więcej dopiszę.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TWO Piła

by Agnieszka
(Bydgoszcz )

Za drogę twardą można nazwać taką o długości co najmniej? Odp. 20m
Pytania o straże gminne.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

LEGIONOWO 21.01 wersja 11b

by Monique

Czym JEST autobus?
Na kogo mowimy pieszy - wozek inwalidzki
Kto tworzy straz gmina ?
Inicjatywa ustawodawcza nie przysluguje:
Poslowi, wojewodzie,senatowi,Radzie Ministrow
Co wydaje PRM: orzeczenia,postanowienia ustawy,...
Kto ustala klese zywiolowa?
Na czyje prosb czy zarządzanie w telewizjo info o klesce?
Kiedy policjant nie uzywa palki ?
Kogo policjant moze legitympeac?
Kiedy sie kask zaklada
Kobiete w ciazy mozna ubezwłasnowolnic
Piwo na imprezie 3,5 %
Ile % miejsc stojących na stadion
Kto odpowiada w województwie za porzadek i bezpieczeństwo miedzy innymi: komendant, komenda, sejmik wojewodzki czy...
Konfilkt miedzy organami rządowymi kto rozwiązuje
Kto stwierdza waznosc wyboru prezydent sad najwyższy
Kto moŻe postawić prezydenta przed TS
Jaki doukment najwazniejszy w Polsce
Co nam zapewnia prawo skargi i czegos jeszcze- konstytujca rzecznik praw obywatelskich ..
Rozwiazanie zgromadzenia ile czasu zeby dostarczyc organizatorowi
I kto zajmuje sie zgromadzeniem odpowiedzoalny?
Pytania o samorzady rządowe adminitracyje

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Katowice 28.01

by Aaa

KATOWICE tyle co pamiętam
1. Kto określa umundurowanie policji, zasady i sposób noszenia umundurowania? (Minister Właściwy ds. Wewnętrznych i Administracji)
2. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu (21 dni)
3. Prawa łaski nie stosuje się do skazanych przez (Trybunał Stanu)
4. Prezydent za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed (Trybunałem Stanu)
5. podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka służby porządkowe i informacyjne ..... z tego służby porządkowe stanowią (50%)
6. Jakiego korpusu nie ma w Policji? (korpusu sierżantów)
7. Czy dziecko do lat 7 może chodzić samo po drodze
-na wyznaczonym chodniku tylko dla pieszych
- po poboczu
-po chodniku z osobą która ma 9 lat
(takie były mniej więcej odpowiedzi -tyle co pamiętam)
8.jakie wymagania musi spełnić osoba ubiegająca się na wpis kwalifikowanego pracownika ochrony-wiek i wykształcenie
9. Policjant może być przeniesiony/ delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji na maksymalny czas
10. Media są zobowiązane publikować informacje na temat sytuacji kryzysowej, gdy odpowiedni organ ich o to poprosi (chodziło że nieodpłatnie)
11. Co należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?
12. Kiedy można użyć kasku ochronnego
13.jaki alkohol czy piwo może być sprzedawane (do 3,5%)
14. czy można się odwołać z w czasie ogólnej mobilizacji w czasie wojny jak tak to do kogo
15. W czasie pokoju Prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem
16. Kto musi wydać zgodę na przedłużenie stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego
17.pytanie o samochód uprzywilejowany -jakie sygnały dźwiękowe ,światła koloru, i na jakich porusza się światłach -drogowe mijania czy pozycyjne
18.pytanie co robią osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, kobiety/opiekunowie dzieci do lat 8 w czasie katastrofy/ wojny
-przechowują sadzonki
-udostępniają miejsce na dobra kultury (czy jakoś tak)
-udostępniają miejsce innym osobą
19.pytanie o drogi jakie są zawarte w ustawie --były wymienione wewnętrzne ,publiczne , krajowe , strefa wewnętrzna , strefa zamieszkania)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

TEST WIEDZY OGÓLNEJ

Witam Panie Darku

Miałam Test Wiedzy Ogólnej w Katowicach - 17.03.2018r.
Wersja Testu: 44, Grupa: A
Nie pamiętam wszystkich pytań,ale postaram się dodać te, które zapamiętałam.
Ogólnie pytania przede wszystkim z:
-Kodeksu Drogowego,
-Ustawy o Zgromadzeniach,
-Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
-Konstytucji RP
-Ustawy o stanie klęski żywiołowej
-Ustawy o samorządzie gminnym
-Ustawy o samorządzie powiatowym
-Ustawy o samorządzie województwa
Także władza wykonawcza,ustawodawcza i sądownicza.

Niestety nie pamiętam czterech odpowiedzi a,b,c,d tylko ewentualnie pytanie i udzieloną przeze mnie odpowiedź.

1. Zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych to?
Odp. Zgromadzenie publiczne
2. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed?
Odp. Trybunałem Stanu
3. Kiedy obchodzone jest Święto Policji?
Odp. 24 lipca
4. Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują?
Odp. Prezydent RP i Rada Ministrów
5. Kto powołuje Sędziów?
Odp.
6. Kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji?
Odp. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
7. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje?
Odp. Sejm za zgodą Senatu
8. Komu podlega Najwyższa Izba Kontroli?
Odp. Sejmowi
9. Kto podejmuje decyzję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o zawarciu pokoju?
Odp. Sejm
10. Policja wykonuje czynności?
Odp. operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe
11. Świateł drogowych można używać?
Odp.
12. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest?
Odp. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
13. Jaka prędkość obowiązuje w strefie zamieszkania?
Odp.
14. Pieszym jest?
a)pracownik robót drogowych;
b)dziecko jadące rowerem po chodniku pod nadzorem osoby pełnoletniej;
c)osoba na wózku inwalidzkim z napędem elektrycznym poruszająca się po jezdni;
d)Policjant kierujący ruchem
15. Prezydium Sejmu Tworzą?
Odp. Marszałek Sejmu i Wicemarszałkowie
16. Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego dotyczy?
Odp.

W chwili obecnej nie jestem w stanie przypomnieć sobie więcej pytań. Mam nadzieję,że te które wypisałam okażą się pomocne. Nie podawałam odpowiedzi przy pytaniach, w których nie byłam pewna na 100% swojej odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznieClick here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: