21.04.18

by Kaja

1. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek sejmu na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej
2. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej
3. Prezydent RP powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu 14 dni
4. Prawo postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu (co najmniej 140 członków ZN)
5. Akty urzędowe Prezydenta RP kontrasygnuje Prezes Rady Ministrów
6. Co nie należy do obowiązków Prezesa Rady Ministrów?
7. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa? W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
8. Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą Konwent seniorów
9. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
10. Kto stwierdza ważność wyborów Prezydenta? Sąd Najwyższy.
11. Kto nie może sprawować mandatu poselskiego?
12. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, uchwalić tajność obrad.
13. Pracę rady gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady Gminy
14. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego w tym z powodu działań terrorystycznych, Prezydent może powołać stan wyjątkowy na wniosek Rady Ministrów
15. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w zakresie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; Nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.
16. Co może pracodawca w stanie klęski żywiołowej? odp. o wynagrodzeniu, zmianie godzin pracy itp.
17. Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy.
18. Katastrofa naturalna to osuwiska ziemi
19. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.
20. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata
21. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
22. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją
23. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą...
24. Policjant ma prawo do legitymowania osób wyłącznie w celu ustalenia ich tożsamości
25. Policjant ma prawo do zatrzymywania osób
26. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat.
27. Karą dyscyplinarną dla policjanta jest nagana
28. Zasady organizacji i działania komend, komisariatów określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji.
29. Przełożonym dyscyplinarnym jest policjant, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym (może to być Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych)
30. Zakaz użycia chemicznych środków obezwładniających wobec osób, w stosunku do których użyto środków w postaci: kaftana bezpieczeństwa
31. Sygnały świetlne nadawane przez osobę kierującą ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi
32. Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego dotyczy wszystkich osób niezależnie od wieku;
33. Przepisy ruchu drogowego dotyczą drogi publicznej, wewnętrznej, strefy zamieszkania
34. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest Wójt, burmistrz, prezydent
35. Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne
36. Kto w drodze decyzji administracyjnej może przerwać imprezę masową? Wojewoda
37. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.
38. Które z podanych jest zgromadzeniem? nie pamiętam
39. W strefie zamieszkania dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia mogą poruszać się bez opieki
40. Kto zarządza wybory do Parlamentu Europejskiego? Prezydent Rzeczypospolitej

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: