Pytania z TWO

WItam, Wczoraj to jest 28.04.2018 o godz. 14 miałem TWO w Legionowie i w związku z tym przesyłam kilka pytań które zapamiętałem:
1. Pierwszego Prezesa sądu najwyższego powołuje (Prezydent RP).
2. Na ile letnią kadencję powołuje się pierwszego prezesa Sądu Najwyższego (6 lat).
3. Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe i sądy administracyjne).
4. Sędziowie są (chodziło że niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom).
5.Wstęp na mecz piłki nożnej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej jest możliwy w przypadku małoletniego do lat (13).
6.Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga (sądy administracyjne albo wyłącznie NSA, nie jestem pewien tej odpowiedzi).
7.Posłów do parlamentu europejskiego wybiera się na (5 lat).
8. Kto może być wybrany do Parlamentu Europejskiego na terytorium RP(obywatel UE który ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na terytorium RP - tak mi się wydaje).
9. Czego nie musi okazywać policjantowi kierowca (chodziło o kartę pojazdu).
10. Wobec kogo nie można użyć pałki służbowej (chodziło że w przypadku pokonania biernego oporu).
11. Komendanta CBŚP powołuje i odwołuje (Komendant Główny Policji).
12. W czasie stanu klęski żywiołowej można dokonywać zmian w (wydaję mi się że w ordynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i j.s.t.).
13. Tryb działania komisji śledczej powoływane przez Sejm określa (uchwała albo zarządzenie).
14.Marszałek województwa jest (przewodniczącym zarządu powiatu).
15. Jeżeli stan klęski żywiołowej ogloszono na terytorium więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu działaniami kieruje (starosta).
16. Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia zamieszcza w biuletynie informacji publicznej informację o (miejscu i terminie zgromadzenia).
17. Organami gminy są (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy).
18. Organem właściwym do wydawania, cofania uprawnień na montowanie instalacji gazowych w samochodach jest (dyrektor transportowego dozoru technicznego).
19. Pieszym nie jest (chodziło o policjanta kierującego ruchem).
20. Pojazdem silnikowym jest (chodziło o motocykl).
21. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niz 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia jeżeli (jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach).
22. Na prowadzenie działalości w zakresie ochrony osób i mienia organ koncesyjny wydaje (koncesję - chyba).
23. Jakie zachowanie jest dozwolone w strefie zamieszkania (chodziło o to że dziecko w wieku do lat 7 może samo korzystać z drogi).
24. Było pytanie o umowę międzynarodową, jeżeli nie da się jej pogodzić ustawą.
25. Którego korpusu nie ma w policji (korpusu sierżantów).
26.Władzę sądowniczą w Polsce sprawują (sądy i trybunały).
27. Prezydium sejmu tworzą (marszałek i wicemarszałkowie).
28. Jakie czynności wykonuje policja (administracyjno-porządkowe, dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze).
29. Policja w zakresie dostępu do informacji kryminalnej może korzystać z (krajowego centrum informacji kryminalnej).

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Test TWO.

Zarejestruj się już teraz do Dr Dariusza Kraśnickiego przez internet i skorzystaj z jego fachowych porad


Badania pracowników przeprowadzam w mojej Placówce na ulicy Kmicica1A w zachodniej części Wrocławia.

Sprawny dojazd autobusami 109, 148, 249, 609 i 129 z centrum miasta.

Widok na moją Przychodnię.

Tutaj widoki na poczekalnię:

Lekarz uprawniony dr Dariusz Kraśnicki z Wrocławia

Poniżej zdjęcie zrobione przez moją Żonę: